Nederlandse kansen door Brexit

De uittredingsprocedure van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie gaat nu daadwerkelijk beginnen. Of het een goede of slechte beslissing is voor het VK en het achterblijvende deel van de EU zal de toekomst ons leren.

Dit opiniestuk is geschreven door Jan Willem Velthuijsen en Jan-Willem Thoen – PwC Brexit office

Wel staat vast dat de uittreding van het VK – de derde belangrijkste handelspartner van Nederland – significante invloed heeft op de positie van Nederland. Ter illustratie, ongeveer 300.000 banen in Nederland zijn te relateren aan de economische banden met het VK (ING, 2016). De handelsbelemmeringen als gevolg van de uittreding van het VK uit de EU zal op een deel van deze werkgelegenheid negatieve invloed hebben. Denk maar aan de container met bloemen die een dag aan de grens moet wachten.

Kansen door verbetering van het vestigingsklimaat

De Brexit biedt ook flinke kansen voor de Nederlandse economie. Er breekt een langere periode van onzekerheid aan voor het VK waarbij de boedel moet worden verdeeld en afspraken over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU moeten worden gemaakt. De formele termijn van deze procedure is twee jaar, maar de Britten houden er zelf rekening mee dat de onzekerheid langere tijd – wellicht tot 2021 – aanhoudt. Nog meer en langere onzekerheid dreigt als ook Schotland wederom een onafhankelijksreferendum uitschrijft. Al deze onzekerheid is nu al van invloed op de beslissingen die bedrijven nemen over nieuwe investeringen.

Waar het VK hoog op de shortlist stond van Amerikaanse en Aziatische bedrijven als vestigingsplaats voor bijvoorbeeld een Europees hoofdkantoor, is het VK na het referendum minder aantrekkelijk geworden. Daarbij komt dat Britse bedrijven zoveel mogelijk directe toegang willen houden tot de EU interne markt nadat de Brexit een feit is. Derhalve zal voor hen een stevige aanwezigheid in de EU noodzakelijk zijn om de negatieve effecten van de uittreding te beperken. Dit alles biedt kansen voor Nederland. Nederland staat bij grote investeringsbeslissingen nu al goed op de kaart vanwege de sterke infrastructuur, het stabiele politieke klimaat, de aanwezigheid van veel internationale bedrijven en de open economie. Maar Nederland heeft de afgelopen jaren ingeboet op haar concurrerende vestigingsklimaat omdat Nederland op fiscaal gebied weinig stappen heeft genomen om aantrekkelijk te blijven terwijl de landen om ons heen dat wel deden.

Buitenlandse investeringen

Nu door de Brexit kansen voor Nederland aandienen kan de politiek een been bij trekken en zich neerzetten als de ‘stepping stone’ in de Europese Unie. Er is echter wel een aantal punten waar Nederland naar onze mening nog stappen moet zetten om deze rol te vervullen. Ten eerste is het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief relatief hoog (vergelijk het VK met 18% en Ierland met 12,5%). Een significante verlaging van dit tarief eventueel in combinatie met een verdere verbreding van de grondslag is noodzakelijk om überhaupt op de shortlist van buitenlandse investeerders te komen en de voor de Nederlandse economie belangrijke (Europese) hoofdkantoren aan te trekken.

Ten tweede blijkt in de praktijk dat de dividendbelasting als belemmerende factor wordt gezien voor nieuwe investeringen. Deze belasting heeft een beperkte opbrengst maar is wel van invloed bij de keuze voor Nederland. Een bijkomend voordeel van de afschaffing van de dividendbelasting is een positief effect op de koersen van aandelen in Nederlandse beursfondsen hetgeen deze bedrijven meteen minder vatbaarder maakt voor buitenlandse overnames. Tot slot is het behoudt van de zogenaamde 30% regeling van belang voor het Nederlandse investeringsklimaat. Deze regeling biedt een tijdelijk effectief lagere belastingdruk voor in het buitenland geworven personeel ter compensatie van hogere kosten. De regeling is van groot belang voor het aantrekken van buitenlands talent, en daarmee voor de verdere ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie. Een aantasting van de regeling zou een slecht signaal zijn, zeker nu andere Europese landen vergelijkbare regelingen in stand laten.

Aantrekkelijke locatie

Het is niet te laat om in te springen op de kansen die Brexit Nederland biedt. Door snel te handelen en de juiste keuzes te maken kan Nederland ervoor zorgen dat we binnen de EU aan het langste eind trekken door in deze langere periode van onzekerheid een stabiele en aantrekkelijke locatie zijn voor het vestigen van internationale bedrijven.

Neem voor meer informatie over Brexit contact op met onze specialisten Jan Willem Velthuijsen en Jan-Willem Thoen of bezoek onze Brexit-pagina.

 

Publicaties