Voorwoord Peter van Mierlo, jaarbericht 2015-2016

Het afgelopen verslagjaar kent vele bijzondere gebeurtenissen in onze organisatie. De investeringen in de controle-dossiers van de accountants, de transformatie van het vak van belastingadviseur en de integratie van Strategy &. Maar naar mijn mening is het goed om ook  stil te staan bij de ontwikkelingen buiten onze organisatie.

De meest bijzondere gebeurtenissen zijn misschien wel het Oekraïne-referendum en Brexit. Het lijkt erop dat er zich in de maatschappij een meerderheid aan het aftekenen is voor de tegenstem. Ontevreden over de politiek, het bedrijfsleven, de maatschappij en het etablissement in het algemeen. In landen die tot de rijkste van de wereld behoren, met de beste gezondheidszorg en de beste pensioenstelsels. Maar ook landen met meer toezichthouders dan ooit, meer controles en een steeds grotere transparantie in de politiek en in de verslaggeving van de bedrijven en de instellingen.

Transparantie

Zowel binnen onze eigen organisatie als in andere organisaties en instellingen zie ik nog steeds mensen achterhoedegevechten aangaan omtrent transparantie. Bewust benoem ik dat als achterhoedegevechten want de wereld beweegt zich voort. De wereld heeft een niet te stillen honger naar transparantie en door de technologie, gebruik van big data en het kleiner worden van de wereld in zijn geheel is er geen ontkomen aan. Alle regelgeving en codes roepen dan ook steeds om verdergaande transparantie. Deze transparantie voedt op korte termijn de tegenstem. Het proces van transparanter worden is immers pijnlijk en het is juist in deze periode dat we echt alle zeilen moeten bijzetten om het kostbare goed van vertrouwen te beschermen. Toch zal alles en iedereen transparanter moeten worden. En als je niet transparant bent dan staan er voldoende mensen klaar om de wereld daar op te wijzen. Alleen tijd kan je voor een bepaalde periode beschermen.

Transparantie gaat bijdragen aan het vertrouwen op de langere termijn. Daar ben ik volledig van overtuigd. Op de korte termijn is dat misschien wel veel minder het geval dan we zouden willen. Tegelijkertijd is dit de enige juiste weg die we als maatschappij moeten gaan.

Maatschappelijke lens

Als PwC hebben we daar een rol in te spelen. Het leiden van de bedrijfstak in het besef dat onze eigen transparantie gemaximaliseerd moet worden maar dat we tegelijkertijd ook onze klanten een spiegel dienen voor te houden op dit gebied. Een discussie over de purpose van onze klanten en de daarbij behorende fiscale structuren, dan wel transparantie van rapportages is precies hetgeen wat hoort bij de veranderingen die we doorvoeren.

Met een maatschappelijke lens kijken naar onze eigen activiteiten is eveneens een absolute uitdaging. We kijken wat kan wel en wat kan niet meer. Waar ligt de ethische verantwoordelijkheid voor een agressieve fiscale structuur of accounting structuur. Wat kunnen we nog wel adviseren en wat past niet meer in onze eigen purpose. De discussies die we hebben met onze klanten vallen over het algemeen in goede aarde. Ook onze klanten willen bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en gewoon de juiste dingen doen.

Transformatie

Deze focus op langetermijnwaardecreatie is precies hetgeen dat het middelpunt van onze werkzaamheden vormt. We realiseren ons heel goed dat dit betekent dat we moeten veranderen. De onstuitbare opmars van technologie verandert onze beroepen, onze dienstverlening en de behoefte van de klant en de maatschappij. Maar transformatie gaat niet alleen over het ‘wat’ van de dienstverlening, maar ook over het ‘hoe’.

We moeten transformeren in een organisatie die purpose-led en values driven is. Een organisatie die niet alleen stuurt op financiële uitkomsten maar op de betekenis die we hebben voor een brede groep stakeholders. Uiteindelijk is dat hetgeen al onze mensen beweegt. Wij willen als PwC van betekenis zijn. Van betekenis voor het vertrouwen in de maatschappij en voor het oplossend vermogen van al onze klanten.

De Journey

Het veranderingsproces binnen PwC hebben wij samengevoegd onder het verander programma ‘De Journey’. Deze veranderinitiatieven zijn gericht op de nieuwe werkelijkheid. Een nieuwe werkelijkheid waarin transparantie een gegeven is en waarbij we zowel de purpose als de strategie van onze klanten te allen tijde als uitgangspunt nemen voor onze dienstverlening. Een werkelijkheid waarin we de maatschappelijke invalshoek altijd meenemen in onze afwegingen. Een werkelijkheid die ons leert dat we onze veranderingssnelheid moeten verhogen. Ook in de dialoog met onze relaties en klanten moeten we het outside – in perspectief veel vaker meenemen. In deze nieuwe werkelijkheid blijven we uiteraard gefocust op dienstverlening van de allerhoogste kwaliteit op basis van de beste technische vaardigheden in de markt.

Ambities

Onze raad van commissarissen daagt ons uit de nieuwe werkelijkheid te begrijpen. Een rvc met externe leden is in het kader van de nieuwe werkelijkheid een zeer logisch gremium binnen onze governance. Als raad van bestuur zijn we zeer tevreden met de samenwerking en met de inbreng van de raad.

Ook onze toezichthouders houden ons scherp zoals de PCAOB, ADR, NBA en de AFM. De AFM heeft hierin nadrukkelijk het hoogste ambitieniveau. De discussies met deze toezichthouder zijn dan ook stevig, robuust en wederzijds respectvol. Soms zijn ze ronduit moeilijk omdat we de redenering niet begrijpen. Dit heeft geleid tot de gang naar de rechter om duidelijkheid te krijgen omtrent het verschil in interpretatie van het begrip zorgplicht en of de AFM het bij het juiste eind heeft om de zorgplicht gelijk te stellen met een resultaatsverplichting. In die dialoog zullen we eveneens aandacht blijven vragen over de verschillende rollen die bij de AFM samenkomen; die van normsteller, toezichthouder en boetebepaler. Een ander thema is de vraag waar de balans ligt tussen regels en professionele oordeelsvorming. Wij hebben best getwijfeld, want dergelijke processen dragen op de korte termijn niet bij aan het algemene vertrouwen. We hebben hier dan ook gekozen voor de lange termijn en de duidelijkheid die de bedrijfstak nodig heeft om haar rol in het bouwen van vertrouwen in de samenleving te kunnen waarmaken.

 

Publicaties