Nieuwe regeling internationaal handelsverkeer en buitenlandse arbeidskrachten

De pilot kennisindustrie is geëvalueerd en op basis van de uitkomsten zal per 1 juli 2017 een nieuwe regeling voor internationaal handelsverkeer ingaan. De pilot kennisindustrie is in juli 2013 gestart en deze hield in dat werkgevers in het kader van levering van goederen, vreemdelingen in Nederland konden laten werken zonder een tewerkstellingsvergunning aan te vragen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
De nieuwe regeling voor internationaal handelsverkeer biedt bedrijven de mogelijkheid arbeidskrachten zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland te laten werken. Er moet dan vooraf worden aangetoond dat de arbeidskrachten vanwege specifieke kennis en deskundigheid benodigd zijn voor het uitoefenen van vooraf bepaalde activiteiten in het kader van een zogenaamd traject (zie hieronder). Opmerkelijk is dat er geen salariscriterium is bepaald voor werknemers die onder de regeling activiteiten verrichten. Wel geldt het Nederlandse wettelijk minimumloon. Daarnaast is het voor werkgevers met een boeteverleden mogelijk om alsnog gebruik te maken van de regeling. Onder de pilot waren werkgevers uitgesloten als in de voorgaande vijf jaar aan hen een onherroepelijke boete was opgelegd wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidstijdenwet, etc. Onder de nieuwe regeling worden dergelijke onherroepelijke boetes meegewogen in de beslissing om een traject aan te melden, maar leiden deze niet tot directe uitsluiting.

De nieuwe regeling biedt uitkomst aan werkgevers die voorheen niet voor de pilot in aanmerking kwamen vanwege het rigide toetsingskader. Er is gehoor gegeven aan de terugkoppeling vanuit het bedrijfsleven, waaronder van PwC, om op een flexibele en efficiënte manier buitenlandse arbeidskrachten in het kader van het internationale handelsverkeer tijdelijk naar Nederland te kunnen laten komen, wanneer dit niet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Het traject
De activiteiten moeten worden vastgelegd in een zogenaamd traject dat voorafgaand aan de tewerkstelling van de arbeidskrachten wordt beoordeeld door het UWV. Bij de beoordeling van de toelating van het traject worden verschillende aspecten nader onderzocht, zoals: de aard van de werkzaamheden, de waarde van te leveren goederen of diensten, de duur en waarde van het traject en het verwachte aantal vreemdelingen dat binnen het traject werkzaamheden zal uitvoeren. De bekende vrijstellingen voor het internationaal handelsverkeer, zoals voor zakelijke besprekingen en training, zijn in ieder geval activiteiten die onder de regeling vallen, mits deze in het traject zijn opgenomen. Er is geen limitatieve opsomming gegeven van het soort traject dat kan worden aangemeld. Samengevat dient uit alle omstandigheden te blijken waarom er binnen de kaders van het traject arbeidskrachten voor specialistische werkzaamheden in Nederland benodigd zijn.

Type arbeidskrachten
Onder de regeling vallen niet alleen werknemers, maar ook opdrachtnemers en directeur-grootaandeelhouders van het buitenlandse bedrijf. Personen die binnen de reikwijdte van de ICT-richtlijn vallen kunnen geen gebruik maken van de regeling.

Procedure
De doorlooptijd van het aanmelden van een traject bedraagt gemiddeld vijf weken. Een traject kan voor de duur van drie jaar worden aangemeld en kan na die drie jaar ook worden verlengd. Na goedkeuring van het traject kan een bedrijf de medewerkers direct laten starten met hun werkzaamheden, als de melding bij het UWV heeft plaatsgevonden. Er is geen maximale duur van tewerkstelling aangegeven. Uitgangspunt is dat het moet gaan om niet-concurrerende arbeid. Dit zal getoetst worden bij aanmelding van het traject. Los van het arbeidsaspect blijft de verplichting voor het hebben van een geldige verblijfsvergunning bij verblijf langer dan 90 dagen bestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer om hiervoor te zorgen door een aanvraag in te dienen bij de IND.

Contact
Als u meer informatie wilt over dit onderwerp of andere vragen heeft op het gebied van Global Immigration Services, dan kunt u contact opnemen met uw PwC adviseur of met Marike Maas, tel. +31 (0)88 792 7258, of Hugo Vijge, tel. +31 (0)88 792 69 88.

Publicaties