Nieuwe looncriteria kennis- en arbeidsmigranten

Kennis- en arbeidsmigranten moeten voldoen aan een looncriterium om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Deze looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Op basis van deze berekening worden de looncriteria vanaf 1 januari 2018 verhoogd.

Nieuwe bedragen
Met ingang van 1 januari 2018 gelden voor kennismigranten de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8% vakantiegeld:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.229 euro (3.487,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.314 euro (2.499,12 euro inclusief vakantiegeld)

De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn.

Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart is gewijzigd naar 5.160 euro (5.572,80 euro inclusief vakantiegeld).

Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern die niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is 4.404 euro exclusief vakantiegeld (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld).

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Indien u als werkgever bijvoorbeeld een buitenlandse werknemer tewerk wilt stellen als kennismigrant van ouder dan 30 jaar, dan moet u vanaf 1 januari 2018 rekening houden met het nieuwe criterium van 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld). Ook in geval van verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2018 zal aan het nieuwe looncriterium moeten worden voldaan.

Betalingswijze
Het gegarandeerde loon dient maandelijks giraal op een bankrekening op naam van de (kennis)migrant te worden overgemaakt.

Contact
Indien u meer informatie wilt over de nieuwe looncriteria of andere Global Immigration aangelegenheden dan kunt u contact opnemen met Kimona Chetty (088 792 56 18) of Hugo Vijge (088 792 69 88).

Publicaties