Herkent u sociale ondernemingen?

Er zijn steeds meer bedrijven met een maatschappelijk doelstelling. Deze sociale ondernemingen hebben een gezond verdienmodel, stellen hun maatschappelijke missie voorop en willen een concrete bijdrage leveren aan een maatschappelijk vraagstuk. Hoe weet u zeker of u zaken doet met een sociale onderneming? Daarvoor hebben u en de ondernemingen behoefte aan herkenning en erkenning.

Voor deze herkenning en erkenning is de Code Sociale Ondernemingen ontworpen en gepubliceerd ter consultatie: “In de Code Sociale Ondernemingen worden de leidende principes van sociaal ondernemen uitgewerkt en van handvatten voorzien. De Code kent een peer-to-peer review proces waardoor ondernemers zichzelf en elkaar kunnen toetsen op hun sociaal ondernemerschap.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u – als klant, financier of overheid – zaken doet met een sociale onderneming, kunt u bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling daarvan. Met een register waarin u de onderneming kunt opzoeken, weet u zeker of u daadwerkelijk handelt met een sociale onderneming. Een dergelijk register help u in feite om actief te sturen en beleid te ontwikkelen.

De code geeft de basisregels voor registratie van sociale ondernemingen. Uiteraard moeten deze verder worden uitgewerkt, daarvoor is de consultatie ook bedoeld. Veel belanghebbende hebben een reactie ingestuurd.

Complimenten en kritische kanttekeningen

De opkomst van sociaal ondernemerschap is een belangrijke ontwikkeling. Deze Code, inclusief register, is een gedegen en gebalanceerde eerste opzet die daadwerkelijk kan bijdragen aan de benodigde herkenbaarheid en erkenning.

De Code is helder en biedt pragmatische handvatten voor sociale ondernemingen, haar stakeholders en de maatschappij in brede zin. Sociale ondernemingen krijgen een beter beeld van wat er van hen verwacht wordt en, belangrijker nog, het maakt hun toegevoegde waarde concreet en inzichtelijk.

De gekozen peer-to-peer methode is een praktische manier van toetsen zonder dat een omvangrijke commissie nodig is. Ook biedt het kansen, het stimuleert sociaal ondernemers om best practices met elkaar uit te wisselen en elkaar te inspireren. Kritische kanttekening is de tijdsbesteding daarbij en de vereisten voor de vastlegging.

Deze en andere voorwaarden voor registratie hebben het risico van een te zware regeldruk. Naast de vastlegging van de toetsing, zijn jaarlijks verschillende extra documenten vereist, zoals een jaarplan, een impactrapportage en verslaglegging van stakeholder dialoog. In die zin moet een goede balans worden gevonden tussen het nut van de registratie en de verplichtingen daarvoor. Een ‘integrated reporting’ methodiek kan oplossingen bieden, dat voegt veel rapporten samen en gaat efficiënt om met informatie.

Onze (uitgebreidere) reactie op de consultatie vind je hier.

Met de reactie en de inzet van onze mensen zetten wij in op het vergroten van de maatschappelijke impact van sociale ondernemingen. Ook in de verdere uitwerking van de Code bieden wij de expertise en kunde van onze mensen aan. Op deze manier leveren we graag een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de overtuiging dat overheid, bedrijfsleven en burger elkaar nodig hebben om een betere maatschappij tot stand te brengen.

Contact

Neem voor vragen over deze consultatie en onze reactie contact op met Wineke Haagsma van Corporate Responsibility (+31 (0) 88 792 54 24).

Bron: consultatie van 7 maart 2017.

Publicaties