Verdere versobering pensioenopbouw per 1 januari 2015

De regeringspartijen aangevuld met D66, ChristenUnie en SGP hebben op 18 december overeenstemming bereikt over de aanpassing van de pensioenplannen van het kabinet. Met dit nieuwe wetsvoorstel wordt belastingvrij pensioensparen versoberd, maar minder dan initieel de bedoeling was. Op 20 januari hebben staatssecretarissen Frans Weekers van Financiën en Jetta Klijnsma van Sociale zaken een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin wordt een nadere uitwerking gegeven van het eerder ingediende wetsvoorstel.

pensioenadministratie

De belangrijkste punten uit het pensioenakkoord

Verlaging opbouwpercentages

In 2014 is de pensioenleeftijd voor tweede pijler pensioenen verhoogd naar 67 jaar en het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor middelloonregelingen verlaagd naar 2,15. Het kabinet was voornemens om per 2015 het maximale opbouwpercentage verder te verlagen naar 1,75. De Eerste Kamer keurde dit niet goed. De hierboven genoemde partijen zijn nu tot een alternatief voorstel gekomen. Het maximale opbouwpercentage wordt 1,875. Daarmee kan in 40 jaar tijd een pensioen worden gerealiseerd van 75 procent van het gemiddelde loon. De opbouwpercentages voor eindloonregelingen en beschikbare premieregelingen worden overeenkomstig verlaagd.

Aftopping pensioenopbouw

Boven een inkomensniveau van 100.000 euro (3x modaal) kan geen fiscaal gefaciliteerd pensioen meer worden opgebouwd. Wel wordt het mogelijk voor het inkomen boven de 100.000 euro op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk te sparen via een nettolijfrente. Dit betekent dat de premie-inleg wordt betaald uit het nettoloon. Deze premie-inleg is gemaximeerd op de premie die nodig is voor een aanspraak van 1,875 procent van het inkomen boven de 100.000 euro. Omdat hierover reeds belasting is geheven is de uitkering onbelast. De aanspraak van de nettolijfrente is vrijgesteld van belasting in Box 3.

Waarborging verlaging pensioenpremie

Om ervoor te zorgen dat het lagere opbouwpercentage ook daadwerkelijk leidt tot lagere pensioenpremies zijn negen waarborgen afgesproken. Deze leiden er onder andere toe dat De Nederlandsche Bank (DNB) gaat toezien dat de hoogte van de premie op de juiste manier (in het belang van alle generaties) tot stand is gekomen. Als dat niet het geval is, heeft DNB de mogelijkheid om in te grijpen en een boete op te leggen met een maximum van één miljoen euro.

Pensioenregeling voor zzp’ers en overige zaken

Er komt een pensioenregeling voor zzp’ers die zal worden uitgevoerd door een beleggingsinstelling. Deelname daaraan is vrijwillig. Een belangrijke afspraak is verder dat zzp’ers die een beroep op de bijstand doen voortaan niet eerst hun pensioenvermogen moeten opsouperen. Ook komt er een mogelijkheid voor werknemers om de eigen bijdrage in pensioen aan te wenden voor aflossing van de eigen woningschuld.

Bezuinigingen

Doordat het nieuwe pensioenplan minder bezuinigingen oplevert dan het kabinet initieel van plan was, moeten elders bezuinigingen plaatsvinden. Daarom is het volgende besloten:

  • De btw koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering wordt afgeschaft;
  • De leeftijdsgrens van de ‘mobiliteitsbonus’ (premiekorting) die werkgevers krijgen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden wordt verhoogd van 50 naar 56 jaar;
  • De eerder aangekondigde lastenverlichting voor werkgevers wordt beperkt.

Wat moet u doen?

Analyseer impact

Alhoewel bovenstaande wijzigingen nog niet definitief zijn, is het wel belangrijk nu al in kaart te brengen wat de aangekondigde maatregelen voor uw pensioenregeling betekent. Vrijwel alle pensioenregelingen zullen moeten worden aangepast om aan de nieuwe fiscale kaders te voldoen.

Samenloop met FTK

Naar verwachting wijzigt per 2015 ook het FTK. Regelingen bij pensioenfondsen moeten hierdoor mogelijk worden aangepast. Ga na of u de fiscale wijzigingen tegelijk wilt doorvoeren of de pensioenregeling meerdere keren wilt aanpassen.

Neem voor meer informatie over het pensioenakkoord en gevolgen voor u contact op met Alfred Lagendijk.

Publicaties