Vier manieren waarop familiebedrijven (nog) innovatiever worden

Hoewel familiebedrijven over het algemeen innovatiever zijn dan andere organisaties, bestaan er nog grote verschillen tussen familiebedrijven onderling. Dat blijkt uit de nieuwste Innovatie Index van PwC. Door het nemen van enkele maatregelen kunnen familiebedrijven echter eenvoudig (nog) innovatiever worden.

In de Innovatie Index presenteert PwC vier maatregelen die het meeste effect hebben:

  • maak gebruik van innovatie-ondersteunende maatregelen van de overheid,
  • laat beslissingen over aan onderzoeks- of innovatieprofessionals,
  • neem veel hoogopgeleid personeel aan, en
  • verhoog het opleidings- en trainingsbudget van medewerkers.

Grote verschillen tussen familiebedrijven

‘De innovatiekracht bij familiebedrijven is indrukwekkend’, vertelt Renate de Lange, PwC-expert op het gebied van familiebedrijven. ‘Maar het onderzoek dat PwC onder 130 grote en middelgrote familiebedrijven uitvoerde, leerde ons dat er verrassend grote verschillen bestaan tussen de best en de slechtst scorende familiebedrijven op het gebied van innovatie. Vooral een duidelijke inrichting van het innovatieproces zorgde voor een scheiding in onze Innovatie Index.’

Stimuleren van innovatie

De 29 hoogst scorende familiebedrijven hebben duidelijk gedefinieerde innovatieprocessen. Het personeelsbestand van deze top performers bestaat daarbij voor meer dan twintig procent uit onderzoekers. Hun organisatie is ingericht om innovatie te stimuleren, met aparte businessunits voor innovatie en eigen budgetverantwoordelijkheden. Ook is de besluitvorming over innovatie vaak breder belegd binnen de organisatie.

Radicale en disruptieve innovatie

Bij de minst presterende bedrijven is dit alles niet het geval. Zij innoveren vaak ad hoc. ‘De koplopers richten zich op meerdere typen innovatie en gebruiken vaker nieuwe technologieën’, duidt De Lange het verschil. ‘In vergelijking met de achterblijvers doen zij meer aan radicale en disruptieve innovatie. In plaats van een bestaand product of een bestaande dienst geleidelijk te verbeteren, scherpen zij deze juist in een kort tijdsbestek significant aan. Of ze ontwikkelen volledig nieuwe revolutionaire producten, diensten of businessmodellen.’

Maak gebruik van stimuleringsmaatregelen overheid

Als familiebedrijven hun innovatievermogen willen vergroten, kunnen zij volgens het PwC-onderzoek met vier maatregelen het meeste effect bewerkstelligen. ‘Familiebedrijven moeten meer gebruikmaken van stimuleringsmaatregelen van de overheid’, stelt De Lange. ‘Hoewel een relatief groot deel van de onderzochte bedrijven innovatie-stimulerende maatregelen van de overheid gebruikt, zien wij dat 76 procent van de top performers dit doet en slechts 29 procent van de minst innovatieve bedrijven. Ruim veertig procent van de onderzochte familiebedrijven gebruikt alleen eigen vermogen om innovatie te bekostigen. Door financiële overheidssteun kunnen deze bedrijven hun netto-innovatiebudget sterk vergroten.’

Betrek professionals bij de besluitvorming

Binnen familiebedrijven nemen de familieleden vaak belangrijke beslissingen over innovatie. ‘Slechts bij een kwart is de verantwoordelijkheid gedelegeerd aan een innovatiemanager of R&D-specialist’, zegt De Lange. ‘Onze analyse toont aan dat het innovatieve vermogen toeneemt als innovatiespecialisten eindverantwoordelijk zijn voor de besluitvorming.’

Meer hoogopgeleid personeel én trainings- en opleidingsbudget

Door het aannemen van hoogopgeleid personeel (hbo en universitair) kunnen familiebedrijven hun innovatieagenda stimuleren. ‘De minst innovatieve bedrijven hebben veel minder hoogopgeleide medewerkers in dienst’, vertelt De Lange. ‘Daarentegen heeft 45 procent van de top performers merendeels hoogopgeleid personeel. Ook geven de meest innovatieve bedrijven meer uit aan training en opleiding dan de rest. Van deze groep spendeert 44 procent jaarlijks duizend euro of meer per medewerker aan training en opleiding. Bij de achterblijvers ligt dat percentage op slechts zestien procent.’

Wilt u meer informatie? Bekijk hier het volledige onderzoek of neem contact op met Renate de Lange.

Publicaties