Pro-rata hypotheekrente aftrek in EU werklidstaten

Op 9 februari 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) uitspraak gedaan op prejudiciële vragen en besloten dat werklidstaten binnen de EU pro-rata aftrek van hypotheekrente dienen te verlenen aan niet-ingezetenen die geen inkomsten van betekenis hebben in hun woonlidstaat.

Wat betekent dit voor u?

De beslissing van het HvJ EU is van belang voor zowel werknemers als werkgevers. Door deze beslissing wordt het voor EU-inwoners mogelijk om in een werklidstaat pro-rata aftrek te claimen voor aftrekposten die samenhangen met de persoonlijke en gezinssituatie, indien dit in de woonstaat niet mogelijk is doordat het gezinsinkomen nagenoeg geheel in andere staten wordt verworven.

Gevolgen beslissing

Tot nu toe was het op basis van de Schumacker-leer voor niet-ingezetenen van Nederland alleen mogelijk om persoonlijke aftrekposten te claimen in Nederland indien 90% of meer van het gezinsinkomen in Nederland werd verdiend. Deze mogelijkheid wordt nu uitgebreid. Het is niet leidend hoeveel procent van het inkomen in de werkstaat wordt verdiend, maar of er 90% of meer buiten de woonlidstaat wordt verdiend. Voor aangiften inkomstenbelasting waarvoor nog geen definitieve aanslag is opgelegd, zijn er mogelijkheden om tevens voor het verleden een beroep te doen op deze beslissing van het HvJ EU. Uw PwC-adviseur kan u hierbij helpen.

Spaanse hypotheekrenteaftrek

De situatie voor het HvJ EU was als volgt. Een Nederlander die in Spanje woont, was in 2007 directeur-grootaandeelhouder van twee bv’s die gevestigd zijn in Nederland respectievelijk Zwitserland. Zijn wereldinkomen was voor 60% toe te rekenen aan Nederland en voor 40% aan Zwitserland. De dga stelt dat hij geen beroep hoeft te doen op het keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen om toch recht te hebben op hypotheekrenteaftrek in Nederland. De rechtbank en het gerechtshof wijzen het verzoek op hypotheekrenteaftrek op basis van de Schumacker-leer af. De Hoge Raad heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU.

HvJ EU beslist dat Nederland (als werklidstaat) hypotheekrenteaftrek moet verlenen voor 60%. Dit percentage is gelijk aan het aandeel van het inkomen dat belanghebbende ontvangt in Nederland. Onder werklidstaat wordt verstaan: iedere lidstaat die heffingsbevoegdheid heeft over een deel van het arbeidsinkomen. Verder acht het HvJ EU het niet van belang of de belastingplichtige een deel van zijn inkomen in een derde staat ontvangt, in dit geval Zwitserland.

Het HvJ EU doet geen uitspraak op de vraag of bepalend is dat er in het woonland een recht op hypotheekrenteaftrek bestaat of mogelijkheden tot verrekening in latere jaren, om in de werklidstaat aftrek te claimen.

Vragen en contact

Wij houden u via PwC Actueel op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met uw PwC adviseur of met Niek Schipper +31 (0) 88 792 66 70 of Maaike Sips +31 (0)88 792 34 75, specialisten op het gebied van internationale mobiliteit.

Publicaties