Verhuur garageboxen vaak btw-belast

Dat is het oordeel van de Hoge Raad in een zaak waar sprake was van verhuur van garageboxen. Deze uitspraak kan van belang indien uw organisatie garageboxen verhuurt.

Casus
In deze zaak verhuurde belanghebbende garageboxen (zonder dat zij hierbij een woning of andere onroerende zaak verhuurde). In de huurcontract stond vermeld dat de garagebox werd verhuurd als ‘garage/bergruimte’. Met een beroep op de inhoud van het zogenoemde vastgoedbesluit van de staatssecretaris van Financiën stelt belanghebbende dat deze verhuur van btw is vrijgesteld omdat bergruimte wordt verhuurd en geen parkeerruimte. In het vastgoedbesluit is namelijk opgenomen dat de verhuur van multifunctionele ruimten, die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van voertuigen, niet moet worden aangemerkt als (btw-belaste) verhuur van een parkeerruimte maar als (btw-vrijgestelde) verhuur van een onroerende zaak. Het Hof stelde belanghebbende in het gelijk. De staatssecretaris stelde vervolgens beroep in cassatie in.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad volgt de visie van belanghebbende niet en oordeelt dat de verhuur van de garageboxen niet van btw is vrijgesteld. De verhuur van garageboxen als de onderhavige, die wat betreft hun aard en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte voor voertuigen worden gebruikt, moet worden aangemerkt als met btw belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.

Wanneer btw-belaste verhuur van een garagebox?
Als btw-belaste verhuur van een ‘garagebox’ kwalificeert de verhuur van een onroerende zaak die naar zijn aard is bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor een voertuig. Dit zonder dat deze beschikt over voorzieningen die deze in het bijzonder geschikt maakt voor een ander doeleind dan het parkeren van een voertuig. Pleitbaar is dat ook geen sprake is van de btw-belaste verhuur van een ‘garagebox’ als het gebruik van de garagebox als parkeerruimte contractueel is uitgesloten.

Wat betekent dit voor uw organisatie?
Als uw organisatie als btw-ondernemer garageboxen verhuurt adviseren wij u na te gaan of over de ontvangen huursommen btw wordt voldaan via de btw-aangifte. Dit mag niet als een garagebox samen met een woning of andere onroerende zaak btw-vrijgesteld wordt verhuurd. Wanneer echter alleen een losse garagebox wordt verhuurd, is wel btw verschuldigd. In dat geval kan de hieraan gerelateerd inkoop-btw ook in aftrek worden gebracht.

Aangezien voor prijzen berekend aan particulieren geldt dat deze door de btw-wetgeving geacht worden altijd inclusief btw te zijn, is de aan hen berekende huursom inclusief btw. De verschuldigde btw moet dan “uit” de huursom worden gehaald. Is de huurder een ondernemer die zijn inkoop-btw kan verrekenen, dan kan worden afgesproken dat de huursom wordt verhoogd met btw.

Contact
Voor meer informatie over deze zaak kunt terecht bij uw PwC btw-adviseur, Dieks Boswinkel (088 792 1691) of Nicole Brueker (088 792 4494).

 

Bron: Hoge Raad 10 februari 2017, nr. 14/00330, ECLI:NL:HR:2017:185

Publicaties