Nieuw besluit inzake samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting

Het nieuwe besluit is met name van belang bij de verkrijging van nieuwe onroerende zaken waarbij geen directe samenloop met de heffing van btw bestaat. De in het besluit gegeven toelichtingen en aanwijzingen zijn dan ook vooral relevant voor projectontwikkelaars en beleggers.

Op 27 maart 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd over de samenloop van de heffing van overdrachtsbelasting en btw. In het nieuwe besluit is een aantal besluiten samengevoegd en geactualiseerd en is een aantal nieuwe goedkeuringen opgenomen. Hieronder zetten wij de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Nieuwe onderdelen en toelichtingen

Koop-/aannemingsovereenkomsten
In het besluit is een nieuw onderdeel opgenomen met een toelichting op de toepassing van de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij koop-/aannemingsovereenkomsten, die voor de heffing van de btw als één prestatie kwalificeren, de (op)levering van een nieuwe onroerende zaak. Duidelijk is nu dat de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting in dergelijke gevallen ook kan worden toegepast bij de verkrijging van oude onroerende zaken voorafgaand aan de btw-belaste (op)levering van nieuw vervaardigde onroerende zaken. In dergelijke gevallen is dus over de gehele vergoeding btw verschuldigd en geen overdrachtsbelasting.

Feitelijke terbeschikkingstelling bouwterrein
De bestaande goedkeuring inzake de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij de feitelijke terbeschikkingstelling van een bouwterrein voorafgaand aan de daadwerkelijke juridische vestiging van een erfpachtrecht is aangepast. Deze goedkeuring geldt nu ook bij de vestiging van opstalrechten.

Verkrijging aandelen onroerendezaakrechtspersoon
Voor de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon is een nieuwe goedkeuring in het besluit opgenomen naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad uit 2011. De samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting is op basis van deze nieuwe goedkeuring ook van toepassing bij de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon voor zover de bezittingen bestaan uit onroerende zaken in de bouw- en handelsfase en bouwterreinen èn als bij een rechtstreekse verkrijging van deze onroerende zaken de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing zou zijn. Uit het besluit blijkt niet duidelijk dat de samenloopvrijstelling kan worden toegepast als de onroerendezaakrechtspersoon de onroerende zaak (indirect) houdt (de casus die aan de orde was in het arrest uit 2011).

Toe-/uittreding samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
Tot slot is in het nieuwe besluit een nieuwe goedkeuring opgenomen die betrekking heeft op de toepassing van de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij de toe- of uittreding bij een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (commanditaire vennootschappen, fondsen voor gemene rekening, etc.). Ook in dergelijke gevallen kan onder voorwaarden de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting worden toegepast.

Actualisering bestaande goedkeuringen

In het besluit is ook een aantal reeds bestaande goedkeuringen geactualiseerd en zijn in enkele gevallen nadere voorwaarden gesteld. Dit betreft onder andere goedkeuringen inzake de verkrijging van onroerende zaken binnen een btw fiscale eenheid, op grond van de overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen, of bij de gescheiden verkrijging van de juridische en economische eigendom door rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.

Wat betekent het nieuwe besluit voor de praktijk?

Het besluit is met name van belang bij de verkrijging van nieuwe onroerende zaken (of directe of indirecte belangen daarin) waarbij geen directe samenloop met de heffing van btw bestaat. De in het besluit gegeven toelichtingen en aanwijzingen zijn dan ook vooral relevant voor projectontwikkelaars en beleggers. Wij raden aan om op basis van het nieuwe besluit kansen en risico’s na te gaan voor recente en voorgenomen transacties. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met uw PwC-adviseur opnemen.

 

Bron: Staatscourant 27 maart 2017, Stcrt. 2017,16579
Datum inwerkingtreding besluit: 28 maart 2017

Publicaties