Voorstel verlaagd btw-tarief e-pubs mogelijk in Belastingplan 2018

Minister Dijsselbloem geeft, in antwoorden op Kamervragen, aan dat het verlaagde btw-tarief voor e-publicaties al in potlood in het Belastingplan 2018 staat. Daadwerkelijke invoering is afhankelijk van het nationale formatieproces en de Europese voortgang van aanpassing van de btw-richtlijn.

De discussie over de ongelijke behandeling tussen boeken en de e-pub hiervan blijft de gemoederen bezig houden.

Onderscheid btw-tarieven elektronische en fysieke publicaties gerechtvaardigd
Na inbreukprocedures van de Europese Commissie tegen Luxemburg en Frankrijk heeft het Europese Hof van Justitie onlangs in de zaak RPO (HvJ EU, 7 maart 2017, C-390/15) nog eens bevestigd dat het tariefonderscheid voor fysieke en elektronische boeken op een fysieke drager op basis van de huidige regelgeving geen strijd oplevert met het gelijkheidsbeginsel zoals opgenomen in de Europese regelgeving.

Aanpassing Europese regelgeving nodig
Indien de EU-landen het tariefonderscheid tussen boeken en e-pubs willen wegnemen zal de huidige Europese regelgeving moeten worden aangepast. Deze maand komen de ministers van Financiën van de lidstaten samen voor een oriënterend debat over een voorstel dat lidstaten de mogelijkheid biedt om een verlaagd btw-tarief op digitale boeken, kranten en tijdschriften te hanteren.

Als het huidige voorstel wordt aangenomen wordt het voor de lidstaten mogelijk voor zowel de levering, als ook bij uitlening door bibliotheken een verlaagd btw-tarief in te voeren voor zowel fysieke als elektronische boeken, kranten en tijdschriften. Het mag niet gaan om publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk reclamemateriaal bevatten en de publicatie mag ook niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit muziek of video.

Standpunt Nederland
Nederland is voorstander van een gelijke behandeling tussen elektronische publicaties enerzijds en fysieke publicaties anderzijds. Nederland dringt wel aan op verduidelijking van het voorstel wat betreft de reikwijdte.

Toekomst
Afhankelijk van de Europese voortgang van het voorstel en de nationale formatie kan het voorstel om verschil in de btw-heffing voor fysieke en elektronische boeken op te heffen, worden opgenomen in het Belastingplan 2018 dat tijdens Prinsjesdag (derde dinsdag van september) zal worden gepubliceerd.

Contact
Voor informatie over dit onderwerp kunt u uw PwC-adviseur of het Knowledge Centre contacteren.

Publicaties