WNT: diverse wijzigingen per 1 januari 2018

Onlangs zijn nieuwe WNT regels gepubliceerd. Deze zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling WNT en de Beleidsregels WNT 2018 en komen veelal voort uit de Evaluatiewet WNT. PwC zet voor u de belangrijkste zaken op een rijtje. 

Ingangsdatum wijzigingen
Hoewel de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht zijn geworden, hebben sommige ook betrekking op 2017. Omdat het soms ingewikkeld is om te achterhalen wanneer welke regeling effectief wordt of is geworden, adviseren wij u voor de jaarrekening gebruik te maken van het WNT Verantwoordingsmodel 2017.

Ontslagvergoeding
Kosten voor outplacement, juridische bijstand en financieel dan wel pensioenadvies worden onder voorwaarden niet meer tot de ontslagvergoedingen gerekend. Dit is bijvoorbeeld het geval als de kosten daadwerkelijk voor deze doeleinden zijn gemaakt én de werkgever deze kosten heeft betaald.

Ook wordt bevestigd dat een transitievergoeding – die wordt toegekend op grond van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde situaties en dus niet op vrijwillige basis wordt overeengekomen – geen ontslagvergoeding is voor de WNT.

Foutherstel
Fouten die na vaststelling van de jaarrekening worden geconstateerd moeten in de eerstvolgende jaarrekening worden hersteld als:

  • het een fout betreft in de bezoldiging of de ontslagvergoeding van meer dan € 5.000 in het voorafgaande boekjaar;
  • het gaat om het niet vermelden van (gegevens van) een topfunctionaris in het voorafgaande boekjaar;
  • het een (wijziging van) een onerverschuldigde betaling betreft, ongeacht de hoogte ervan en ongeacht het boekjaar waarin de betaling plaatsvond.

Terugbetaling
Indien een onverschuldigde betaling gedaan in het boekjaar, volledig is terugbetaald na balansdatum maar voor het vaststellen van de jaarrekening over dat boekjaar, wordt deze in mindering gebracht op de bezoldiging in de verantwoording over het boekjaar en hoeft deze niet meer apart te worden gepubliceerd.

Afbouwregeling overgangsrecht
In de afgelopen jaren werden bezoldigingsafspraken nog vaak volledig gerespecteerd door het overgangsrecht van de WNT. Een aantal topfunctionarissen en WNT-instellingen heeft de keuze gemaakt om de bezoldiging in deze periode al vrijwillig te verlagen. Indien een vrijwillige verlaging heeft plaatsgevonden, mag de afbouw in het eerste afbouwjaar plaatsvinden vanaf de hoogste bezoldiging die is genoten onder het WNT-regime. Hierbij geldt dat de bezoldiging in de afbouw niet hoger mag zijn dan de bezoldiging in het laatste jaar van de eerbiedigende werking. Let op: in de ‘Rekentool afbouw overgangsrecht WNT’ die op de site www.topinkomens.nl staat, is deze verruiming vooralsnog niet ingebouwd.

Gewezen topfunctionaris
Vanaf 1 januari 2018 komt het begrip ‘gewezen topfunctionaris’ te vervallen. De nieuwe regeling houdt in dat een voormalige topfunctionaris die tenminste 12 maanden topfunctionaris is geweest, bij de voortzetting van de arbeidsrelatie geen ‘gewezen topfunctionaris’ wordt, maar nog vier jaar blijft aangemerkt als topfunctionaris, met alle verplichtingen van dien.

Voor de WNT-verantwoording over 2017 is dit nog niet van belang. De nieuwe regeling wordt pas effectief per 1 juli 2018. Dit komt omdat de nieuwe regeling alleen van toepassing is op dienstverbanden die zijn aangegaan na de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT, zijnde 1 juli 2017. Voor een topfunctionaris die een arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 juli 2017 en die in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 juni 2018 aftreedt als topfunctionaris maar wel in dienst blijft, lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat hij of zij noch onder de oude noch onder de nieuwe regeling valt.

Contact
Voor meer informatie over de WNT of dit bericht in het bijzonder, kunt u contact opnemen met uw PwC contactpersoon of met Jaap Verdegaal (06 3084 6298).

Publicaties